PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 2. oktober 2018 ob 14:30

Razpis kandidacijskega postopka za volitve v organe MK PZS za mandatno obdobje 2018–2020

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, na podlagi 19., 20. in 21. člena Pravilnika Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije razpisuje volitve za mandatno obdobje 2018-2020.

VOLITVE ZA ORGANE MK PZS ZA MANDAT 2018 - 2020

1. Volitve se razpisujejo za naslednje organe MK PZS:

  • načelnika MK PZS,
  • osem (8) do enajst (11) članov Izvršnega odbora MK PZS.

2. Posebni pogoji pri kandidiranju za NAČELNIKA MK PZS

Kandidat za načelnika MK PZS, v skladu s 3. odstavkom 20. člena Pravilnika MK PZS, ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih smernic oz. predlog programa dela.

V skladu s 5. odstavkom 21. člena Pravilnika MK PZS lahko za načelnika MK PZS kandidira kdor:

  • je član planinskega društva, ki je član PZS,
  • je polnoleten in
  • v času volitev ni starejši od 29 let.

3. Posebni pogoji pri kandidiranju za člana IO MK PZS

V skladu s 5. odstavkom 21. člena Pravilnika MK PZS lahko za načelnika MK PZS kandidira kdor:

  • je član planinskega društva, ki je član PZS,
  • je v času mandata star med 15 in 29 let.

4. Volitve

Volitve bodo potekale na Zboru Mladinskih odsekov na Igu, 17. novembra 2018.

V skladu s 23. členom Poslovnika Zbora MO se za članstvo IO MK PZS voli celotna lista. Če je za člane IO MK PZS več kandidatov kot to predvideva Pravilnik MK PZS, se voli vsakega člana posebej. Izvoljeni so tisti, ki prejmejo največ glasov. Kandidati za načelnika MK PZS se volijo vsak posebej, izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največ glasov.

5. Postopek kandidiranja

Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, kot to določa 3. odstavek 20. člena Pravilnika MK PZS. Kandidature oddajo na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

Obrazec za kandidaturo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, Ob železnici 30a, 1001 Ljubljana oz. jih osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana. Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošti zadnji dan roka.

Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ - volitve MK PZS« in sicer najkasneje do torka, 16. oktobra 2018 (rok podaljšan od 17. septembra).

Datum odpiranja prijav bo v roku osmih (8) dni po končanem razpisnem roku. Volilna komisija, ki jo imenuje IO MK PZS, bo pregledala prijave in kandidate obvestila o uspešnosti njihove prijave preko elektronske pošte oz. jih pozvala k morebitni dopolnitvi kandidature.

Zoper sklep volilne komisije se lahko kandidat v osmih (8) dneh od prejema obvestila pisno po elektronski pošti (mladinska.komisija@pzs.si) pritoži predsedstvu MK PZS. Odločitev predsedstva MK PZS je dokončna.


V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.


Ljubljana, 6. 7. 2018

Barbara Bajcer,

 

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=12706 26.02.2021