PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 25. september 2014 ob 00:00

Podaljšani rok za kandidiranje v organe MK PZS za mandat 2014 - 2016

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, na podlagi 19., 20. in 21. člena Pravilnika Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije razpisuje:

VOLITVE ZA ORGANE MK PZS ZA MANDAT 2014-2016

1. Volitve se razpisujejo za naslednje organe MK PZS
• načelnika MK PZS,
• osem (8) do enajst (11) članov Izvršnega odbora MK PZS.

2. Posebni pogoji pri kandidiranju za NAČELNIKA MK PZS
Kandidat za načelnika MK PZS, v skladu s 3. odstavkom 20. člena Pravilnika MK PZS, ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih smernic oz. predlog programa dela.

V skladu s 5. odstavkom 21. člena Pravilnika MK PZS lahko za načelnika MK PZS kandidira kdor:
• je član planinskega društva, ki je član PZS,
• je polnoleten in
• v času volitev ni starejši od 29 let.

3. Posebni pogoji pri kandidiranju za člana IO MK PZS
V skladu s 5. odstavkom 21. člena Pravilnika MK PZS lahko za načelnika MK PZS kandidira kdor:
• je član planinskega društva, ki je član PZS,
• je v času mandata star med 15 in 29 let.

4. Volitve
Volitve bodo potekale na Zboru Mladinskih odsekov na Igu, 15. novembra 2014.

V skladu s 23. členom Poslovnika Zbora MO se za članstvo IO MK PZS voli celotna lista. Če je za člane IO MK PZS več kandidatov kot to predvideva Pravilnik MK PZS, se voli vsakega člana posebej. Izvoljeni so tisti, ki prejmejo največ glasov. Kandidati za načelnika MK PZS se volijo vsak posebej, izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največ glasov.

5. Postopek kandidiranja
Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, kot to določa 3. odstavek 20. člena Pravilnika MK PZS. Kandidature oddajo na obrazcu, ki je priloga tega razpisa.
Obrazec za kandidaturo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana oz. jih osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.
Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošti zadnji dan roka.

Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ - volitve MK PZS«.

Podaljšani rok za pošiljanje kandidatur je torek, 7. oktober 2014.

Datum odpiranja prijav bo v roku osmih (8) dni po končanem razpisnem roku. Volilna komisija, ki jo imenuje IO MK PZS, bo pregledala prijave in kandidate obvestila o uspešnosti njihove prijave preko elektronske pošte oz. jih pozvala k morebitni dopolnitvi kandidature.

Zoper sklep volilne komisije se lahko kandidat v osmih (8) dneh od prejema obvestila pisno po elektronski pošti (mladinska.komisija@pzs.si) pritoži predsedstvu MK PZS. Odločitev predsedstva MK PZS je dokončna.

V temu razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
 
Ljubljana, 25. september 2014                                                                                                              Načelnik MK PZS,
                                                                                                                                                        Matej Ogorevc

 

https://mk.pzs.si/novice.php?pid=9523 16.04.2021